Gemeente Zele

Gemeenteraad Gemeente Zele

Gemeenteraad Gemeente Zele

Besluitenlijst van Gemeenteraad Gemeente Zele, zitting van 02 jun 2022, 20:00 uur.

Pdf-versie

GEMEENTERAAD VAN 02 JUN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

Goedgekeurd

1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering
De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande vergadering goed.

Collectieve constructieve motie van wantrouwen

Goedgekeurd

2. Collectieve constructieve motie van wantrouwen
De gemeenteraad beslist over de aanname van de collectieve constructieve motie van wantrouwen.

Verkiezing op basis van gezamenlijke voordracht van de kandidaat-schepenen en eedaflegging .

3. Verkiezing op basis van gezamenlijke voordracht van de kandidaat-schepenen en eedaflegging .
De gemeenteraad neemt akte van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen. De schepenen leggen de eed af in handen van de burgmeester, de aangewezen-burgmeester legt vervolgens de eed af in handen van de voorzitter van de gemeenteraad.

Raad van bestuur AGB : aanduiden nieuw lid

4. Raad van bestuur AGB : aanduiden nieuw lid
De gemeenteraad duidt een nieuw lid aan als lid van de raad van bestuur van het AGB.

NV Elk zijn huis: aanduiden nieuwe vertegenwoordiger in AV

5. NV Elk zijn huis: aanduiden nieuwe vertegenwoordiger in AV
De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan in de algemene vergadering van NV Elk zijn Huis.

Vereniging voor openbaar groen : nieuwe vertegenwoordiger in de AV

6. Vereniging voor openbaar groen : nieuwe vertegenwoordiger in de AV
Een nieuw lid wordt aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de Vereniging voor openbaar groen.

Raad van Bestuur IDM : aanduiden nieuwe bestuurder

7. Raad van Bestuur IDM : aanduiden nieuwe bestuurder
De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan in de Raad van Bestuur van IDM.

DDS : aanduiden nieuwe vertegenwoordigers in de AV

8. DDS : aanduiden nieuwe vertegenwoordigers in de AV
De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van DDS.

Ethias : nieuwe vertegenwoordiger in AV

9. Ethias : nieuwe vertegenwoordiger in AV
De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Ethias.

Beheerscomité Burensportdienst : aanduiden nieuwe vertegenwoordiger

10. Beheerscomité Burensportdienst : aanduiden nieuwe vertegenwoordiger
De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan als vertegenwoordiger in het Beheerscomité Burensportdienst Schelde - Durme.

SVK Woonaksent : nieuwe vertegenwoordiger in de AV

11. SVK Woonaksent : nieuwe vertegenwoordiger in de AV
De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan voor de algemene vergadering van SVK Woonaksent.

Aquaflanders vzw : aanduiden nieuwe vertegenwoordiger voor de algemene vergadering

12. Aquaflanders vzw : aanduiden nieuwe vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan voor de algemene vergadering van vzw Aquaflanders.

Gemeenteraadscommissies : wijzigingen in de samenstelling

13. Gemeenteraadscommissies : wijzigingen in de samenstelling
De gemeenteraad keurt de wijzigingen goed.

Gemeenteraadscommissies : aanpassingen in de samenstelling

14. Gemeenteraadscommissies : aanpassingen in de samenstelling
De gemeenteraad keurt de aanpassingen in de samenstelling goed.

Gemeenteraadscommissies : aanduiden van een nieuw lid

15. Gemeenteraadscommissies : aanduiden van een nieuw lid
De gemeenteraad duidt een nieuw lid aan in de commissie ocmw en sociale zaken.

Gemeenteraadscommisie OCMW en sociale zaken : aanduiden van een nieuwe voorzitter

16. Gemeenteraadscommisie OCMW en sociale zaken : aanduiden van een nieuwe voorzitter
De gemeenteraad duidt een nieuwe voorzitter aan in de commissie OCMW en sociale zaken.

Commissie openbare werken : aanduiden nieuw lid en nieuwe voorzitter

Goedgekeurd

17. Commissie openbare werken : aanduiden nieuw lid en nieuwe voorzitter
De gemeenteraad duidt een nieuw lid en een nieuwe voorzitter aan voor de commissie openbare werken.

Nieuwe vertegenwoordiger N-VA --Zele Vlakaf fractie in beheerraad bibliotheek : kennisname

Goedgekeurd

18. Nieuwe vertegenwoordiger N-VA --Zele Vlakaf fractie in beheerraad bibliotheek : kennisname
De gemeenteraad neemt kennis van de nieuwe vertegenwoordiger N-VA fractie in de beheerraad bibliotheek.

Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: onteigeningsbesluit - verlengen termijn

Goedgekeurd

19. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: onteigeningsbesluit - verlengen termijn
Verlengen termijn voor definitief vaststellen van het onteigeningsbesluit voor innemingen voor de realisatie van het project "Wegen- en rioleringswerken Bosstraat-Wezepoelstraat".

Kosteloze grondafstand n.a.v. een verkavelingsaanvraag - Gaverstraat zn

Goedgekeurd

20. Kosteloze grondafstand n.a.v. een verkavelingsaanvraag - Gaverstraat zn
Het goedkeuren van de kosteloze grondafstand n.a.v. de verkavelingsaanvraag gelegen te Zele, Gaverstraat zn, onder opschortende voorwaarde van de afgifte van de verkavelingsvergunning.

Kosteloze grondafstand n.a.v. een verkavelingsaanvraag - Heikant 318 - 324

Goedgekeurd

21. Kosteloze grondafstand n.a.v. een verkavelingsaanvraag - Heikant 318 - 324
Het goedkeuren van de kosteloze grondafstand n.a.v. de verkavelingsaanvraag gelegen te Zele, Heikant 318 - 324, onder opschortende voorwaarde van de afgifte van de verkavelingsvergunning.

Kosteloze grondafstand - A. Van der Moerenstraat - goedkeuren ontwerpakte

Goedgekeurd

22. Kosteloze grondafstand - A. Van der Moerenstraat - goedkeuren ontwerpakte
Het goedkeuren van de ontwerpakte voor het realiseren van een kosteloze grondafstand, gelegen te Zele, A. Van der Moerenstraat.

Wezepoelstraat 132 - realisatie dmv grondaankoop - goedkeuren ontwerpakte

Goedgekeurd

23. Wezepoelstraat 132 - realisatie dmv grondaankoop - goedkeuren ontwerpakte
Het goedkeuren van de ontwerpakte voor de realisatie van een rooilijn dmv een grondaankoop, gelegen te Zele, Wezepoelstraat 132.

Naamgeving trage wegen: voorlopige aanvaarding

Goedgekeurd

24. Naamgeving trage wegen: voorlopige aanvaarding
De gemeenteraad aanvaardt het advies en bijgevolg de voorgestelde naamgeving van 75 trage wegen.

Subsidiedossier voor de opstart van een intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘lokaal woonbeleid’ vanuit DDS

Goedgekeurd

25. Subsidiedossier voor de opstart van een intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘lokaal woonbeleid’ vanuit DDS
Toetreding tot en het subsidiedossier voor de opstart van een intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘lokaal woonbeleid’ met als initiatiefnemer DDS - cluster 1: Hamme - Zele

Verdeling van de stemrechten voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij

Goedgekeurd

26. Verdeling van de stemrechten voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij
Verdeling van de stemrechten voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij Dender-Noord (grondgebied Hamme - Zele)

Advies omtrent de verlenging van de erkenning van de bestaande huisvestingsmaatschappijen GMVW en de Zonnige Woonst in het werkingsgebied Denderregio-Noord (Hamme en Zele)

Goedgekeurd

27. Advies omtrent de verlenging van de erkenning van de bestaande huisvestingsmaatschappijen GMVW en de Zonnige Woonst in het werkingsgebied Denderregio-Noord (Hamme en Zele)
Advies omtrent de verlenging van de erkenning van de bestaande huisvestingsmaatschappijen GMVW en de Zonnige Woonst in het werkingsgebied Denderregio-Noord (Hamme en Zele) tot en met 30 juni 2023, het bij de aanvraag gevoegde stappenplan, de lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering.

IDM : goedkeuren agenda statutaire algemene vergadering 10 juni 2022.

Goedgekeurd

28. IDM : goedkeuren agenda statutaire algemene vergadering 10 juni 2022.
De gemeenteraad keurt de agenda goed van de algemene vergadering van IDM van 10 juni 2022.

Evaluatie beheersovereenkomst gemeente Zele-AGB Zele voor 2021

Goedgekeurd

29. Evaluatie beheersovereenkomst gemeente Zele-AGB Zele voor 2021
Goedkeuring evaluatieverslag van de beheersovereenkomst 2020-2025 tussen de gemeente Zele en het AGB Zele voor het jaar 2021.

Goedkeuring leningentabel 2021 AGB Zele

Goedgekeurd

30. Goedkeuring leningentabel 2021 AGB Zele
De gemeenteraad wordt gevraagd de leningentabel 2021 van het AGB Zele goed te keuren ten belope van het netto te financieren saldo van de investeringen 2021.

Advies van de Gemeenteraad bij de jaarrekening BBC 2021 van het AGB Zele

Goedgekeurd

31. Advies van de Gemeenteraad bij de jaarrekening BBC 2021 van het AGB Zele
De gemeenteraad verleent gunstig advies bij de jaarrekening BBC 2021 van het AGB Zele.

Goedkeuren van de jaarrekening NBB + het verslag van de Raad van Bestuur boekjaar 2021 van het AGB Zele en verlenen van kwijting aan de bestuurders voor hun opdracht.

Goedgekeurd

32. Goedkeuren van de jaarrekening NBB + het verslag van de Raad van Bestuur boekjaar 2021 van het AGB Zele en verlenen van kwijting aan de bestuurders voor hun opdracht.
De gemeenteraad keurt de jaarrekening NBB en het jaarverslag van de Raad van Bestuur van boekjaar 2021 van het AGB Zele goed en verleent kwijting aan de bestuurders voor hun opdracht.

Goedkeuren nominatieve subsidies 2022 - derde selectie

Goedgekeurd

33. Goedkeuren nominatieve subsidies 2022 - derde selectie
Goedkeuring van een derde selectie nominatieve toelages voor 2022.

Vaststelling van de BBC jaarrekening 2021 deel van de Gemeente Zele

Goedgekeurd

34. Vaststelling van de BBC jaarrekening 2021 deel van de Gemeente Zele
De gemeenteraad stelt het deel van de BBC jaarrekening 2021 van de gemeente Zele vast.

Goedkeuren van het deel van de BBC jaarrekening 2021 dat de RvMW heeft vastgesteld.

Goedgekeurd

35. Goedkeuren van het deel van de BBC jaarrekening 2021 dat de RvMW heeft vastgesteld.
De gemeenteraad keurt het deel van de BBC jaarrekening 2021 dat de RvMW heeft vastgesteld goed.

Goedkeuring gemeentelijk reglement voor kampvervoer

Goedgekeurd

36. Goedkeuring gemeentelijk reglement voor kampvervoer
Het gemeentelijk reglement voor kampvervoer regelt de modaliteiten voor de ondersteuning aan Zeelse jeugdverenigingen bij de verplaatsing van en naar een kamplocatie.

Retributiereglement opruimen sluikstort: goedkeuren wijziging art. 3

Goedgekeurd

37. Retributiereglement opruimen sluikstort: goedkeuren wijziging art. 3
De gemeenteraad besluit art. 3 van het retributiereglement op sluikstort aan te passen.

Advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek H.Hart Durmen

Goedgekeurd

38. Advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek H.Hart Durmen
De gemeenteraad verleent advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek H.Hart Durmen.

Advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek St. Jozef en Antonius Heikant

Goedgekeurd

39. Advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek St. Jozef en Antonius Heikant
De gemeenteraad verleent advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek St. Jozef en Antonius Heikant.

Advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek St. Jozef Huivelde

Goedgekeurd

40. Advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek St. Jozef Huivelde
De gemeenteraad verleent advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek St. Jozef Huivelde

Advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek St. Ludgerus Centrum Zele

Goedgekeurd

41. Advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek St. Ludgerus Centrum Zele
De gemeenteraad verleent advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek St.Ludgerus Centrum Zele

Advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek OLV7 Weeën Kouter Zele

Goedgekeurd

42. Advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek OLV7 Weeën Kouter Zele
De gemeenteraad verleent advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek OLV7 Weeën Kouter Zele

Goedkeuren begrotingswijziging 2022/1 van de brandweerzone Oost

Goedgekeurd

43. Goedkeuren begrotingswijziging 2022/1 van de brandweerzone Oost
De gemeenteraad keurt de begrotingswijziging 2022/1 van de brandweerzone Oost goed.

Aanwijzing omgevingsambtenaar

Goedgekeurd

44. Aanwijzing omgevingsambtenaar
De gemeenteraad keurt de aanstelling van een bijkomend omgevingsambtenaar goed.

<>1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande vergadering goed.
De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande vergadering goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2. Collectieve constructieve motie van wantrouwen

De gemeenteraad beslist over de aanname van de collectieve constructieve motie van wantrouwen.
De gemeenteraad beslist over de aanname van de collectieve constructieve motie van wantrouwen.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3. Verkiezing op basis van gezamenlijke voordracht van de kandidaat-schepenen en eedaflegging .

De gemeenteraad neemt akte van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen. De schepenen leggen de eed af in handen van de burgmeester, de aangewezen-burgmeester legt vervolgens de eed af in handen van de voorzitter van de gemeenteraad.
De gemeenteraad neemt akte van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen. De schepenen leggen de eed af in handen van de burgmeester, de aangewezen-burgmeester legt vervolgens de eed af in handen van de voorzitter van de gemeenteraad.
Pdf-versie

<>4. Raad van bestuur AGB : aanduiden nieuw lid

De gemeenteraad duidt een nieuw lid aan als lid van de raad van bestuur van het AGB.
De gemeenteraad duidt een nieuw lid aan als lid van de raad van bestuur van het AGB.
Pdf-versie

<>5. NV Elk zijn huis: aanduiden nieuwe vertegenwoordiger in AV

De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan in de algemene vergadering van NV Elk zijn Huis.
De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan in de algemene vergadering van NV Elk zijn Huis.
Pdf-versie

<>6. Vereniging voor openbaar groen : nieuwe vertegenwoordiger in de AV

Een nieuw lid wordt aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de Vereniging voor openbaar groen.
Een nieuw lid wordt aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de Vereniging voor openbaar groen.
Pdf-versie

<>7. Raad van Bestuur IDM : aanduiden nieuwe bestuurder

De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan in de Raad van Bestuur van IDM.
De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan in de Raad van Bestuur van IDM.
Pdf-versie

<>8. DDS : aanduiden nieuwe vertegenwoordigers in de AV

De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van DDS.
De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van DDS.
Pdf-versie

<>9. Ethias : nieuwe vertegenwoordiger in AV

De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Ethias.
De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Ethias.
Pdf-versie

<>10. Beheerscomité Burensportdienst : aanduiden nieuwe vertegenwoordiger

De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan als vertegenwoordiger in het Beheerscomité Burensportdienst Schelde - Durme.
De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan als vertegenwoordiger in het Beheerscomité Burensportdienst Schelde - Durme.
Pdf-versie

<>11. SVK Woonaksent : nieuwe vertegenwoordiger in de AV

De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan voor de algemene vergadering van SVK Woonaksent.
De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan voor de algemene vergadering van SVK Woonaksent.
Pdf-versie

<>12. Aquaflanders vzw : aanduiden nieuwe vertegenwoordiger voor de algemene vergadering

De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan voor de algemene vergadering van vzw Aquaflanders.
De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan voor de algemene vergadering van vzw Aquaflanders.
Pdf-versie

<>13. Gemeenteraadscommissies : wijzigingen in de samenstelling

De gemeenteraad keurt de wijzigingen goed.
De gemeenteraad keurt de wijzigingen goed.
Pdf-versie

<>14. Gemeenteraadscommissies : aanpassingen in de samenstelling

De gemeenteraad keurt de aanpassingen in de samenstelling goed.
De gemeenteraad keurt de aanpassingen in de samenstelling goed.
Pdf-versie

<>15. Gemeenteraadscommissies : aanduiden van een nieuw lid

De gemeenteraad duidt een nieuw lid aan in de commissie ocmw en sociale zaken.
De gemeenteraad duidt een nieuw lid aan in de commissie ocmw en sociale zaken.
Pdf-versie

<>16. Gemeenteraadscommisie OCMW en sociale zaken : aanduiden van een nieuwe voorzitter

De gemeenteraad duidt een nieuwe voorzitter aan in de commissie OCMW en sociale zaken.
De gemeenteraad duidt een nieuwe voorzitter aan in de commissie OCMW en sociale zaken.
Pdf-versie

<>17. Commissie openbare werken : aanduiden nieuw lid en nieuwe voorzitter

De gemeenteraad duidt een nieuw lid en een nieuwe voorzitter aan voor de commissie openbare werken.
De gemeenteraad duidt een nieuw lid en een nieuwe voorzitter aan voor de commissie openbare werken.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18. Nieuwe vertegenwoordiger N-VA --Zele Vlakaf fractie in beheerraad bibliotheek : kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van de nieuwe vertegenwoordiger N-VA fractie in de beheerraad bibliotheek.
De gemeenteraad neemt kennis van de nieuwe vertegenwoordiger N-VA fractie in de beheerraad bibliotheek.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: onteigeningsbesluit - verlengen termijn

Verlengen termijn voor definitief vaststellen van het onteigeningsbesluit voor innemingen voor de realisatie van het project "Wegen- en rioleringswerken Bosstraat-Wezepoelstraat".
Verlengen termijn voor definitief vaststellen van het onteigeningsbesluit voor innemingen voor de realisatie van het project "Wegen- en rioleringswerken Bosstraat-Wezepoelstraat".
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20. Kosteloze grondafstand n.a.v. een verkavelingsaanvraag - Gaverstraat zn

Het goedkeuren van de kosteloze grondafstand n.a.v. de verkavelingsaanvraag gelegen te Zele, Gaverstraat zn, onder opschortende voorwaarde van de afgifte van de verkavelingsvergunning.
Het goedkeuren van de kosteloze grondafstand n.a.v. de verkavelingsaanvraag gelegen te Zele, Gaverstraat zn, onder opschortende voorwaarde van de afgifte van de verkavelingsvergunning.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>21. Kosteloze grondafstand n.a.v. een verkavelingsaanvraag - Heikant 318 - 324

Het goedkeuren van de kosteloze grondafstand n.a.v. de verkavelingsaanvraag gelegen te Zele, Heikant 318 - 324, onder opschortende voorwaarde van de afgifte van de verkavelingsvergunning.
Het goedkeuren van de kosteloze grondafstand n.a.v. de verkavelingsaanvraag gelegen te Zele, Heikant 318 - 324, onder opschortende voorwaarde van de afgifte van de verkavelingsvergunning.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>22. Kosteloze grondafstand - A. Van der Moerenstraat - goedkeuren ontwerpakte

Het goedkeuren van de ontwerpakte voor het realiseren van een kosteloze grondafstand, gelegen te Zele, A. Van der Moerenstraat.
Het goedkeuren van de ontwerpakte voor het realiseren van een kosteloze grondafstand, gelegen te Zele, A. Van der Moerenstraat.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>23. Wezepoelstraat 132 - realisatie dmv grondaankoop - goedkeuren ontwerpakte

Het goedkeuren van de ontwerpakte voor de realisatie van een rooilijn dmv een grondaankoop, gelegen te Zele, Wezepoelstraat 132.
Het goedkeuren van de ontwerpakte voor de realisatie van een rooilijn dmv een grondaankoop, gelegen te Zele, Wezepoelstraat 132.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>24. Naamgeving trage wegen: voorlopige aanvaarding

De gemeenteraad aanvaardt het advies en bijgevolg de voorgestelde naamgeving van 75 trage wegen.
De gemeenteraad aanvaardt het advies en bijgevolg de voorgestelde naamgeving van 75 trage wegen.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>25. Subsidiedossier voor de opstart van een intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘lokaal woonbeleid’ vanuit DDS

Toetreding tot en het subsidiedossier voor de opstart van een intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘lokaal woonbeleid’ met als initiatiefnemer DDS - cluster 1: Hamme - Zele
Toetreding tot en het subsidiedossier voor de opstart van een intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘lokaal woonbeleid’ met als initiatiefnemer DDS - cluster 1: Hamme - Zele
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>26. Verdeling van de stemrechten voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij

Verdeling van de stemrechten voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij Dender-Noord (grondgebied Hamme - Zele)
Verdeling van de stemrechten voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij Dender-Noord (grondgebied Hamme - Zele)
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>27. Advies omtrent de verlenging van de erkenning van de bestaande huisvestingsmaatschappijen GMVW en de Zonnige Woonst in het werkingsgebied Denderregio-Noord (Hamme en Zele)

Advies omtrent de verlenging van de erkenning van de bestaande huisvestingsmaatschappijen GMVW en de Zonnige Woonst in het werkingsgebied Denderregio-Noord (Hamme en Zele) tot en met 30 juni 2023, het bij de aanvraag gevoegde stappenplan, de lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering.
Advies omtrent de verlenging van de erkenning van de bestaande huisvestingsmaatschappijen GMVW en de Zonnige Woonst in het werkingsgebied Denderregio-Noord (Hamme en Zele) tot en met 30 juni 2023, het bij de aanvraag gevoegde stappenplan, de lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>28. IDM : goedkeuren agenda statutaire algemene vergadering 10 juni 2022.

De gemeenteraad keurt de agenda goed van de algemene vergadering van IDM van 10 juni 2022.
De gemeenteraad keurt de agenda goed van de algemene vergadering van IDM van 10 juni 2022.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>29. Evaluatie beheersovereenkomst gemeente Zele-AGB Zele voor 2021

Goedkeuring evaluatieverslag van de beheersovereenkomst 2020-2025 tussen de gemeente Zele en het AGB Zele voor het jaar 2021.
Goedkeuring evaluatieverslag van de beheersovereenkomst 2020-2025 tussen de gemeente Zele en het AGB Zele voor het jaar 2021.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>30. Goedkeuring leningentabel 2021 AGB Zele

De gemeenteraad wordt gevraagd de leningentabel 2021 van het AGB Zele goed te keuren ten belope van het netto te financieren saldo van de investeringen 2021.
De gemeenteraad wordt gevraagd de leningentabel 2021 van het AGB Zele goed te keuren ten belope van het netto te financieren saldo van de investeringen 2021.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>31. Advies van de Gemeenteraad bij de jaarrekening BBC 2021 van het AGB Zele

De gemeenteraad verleent gunstig advies bij de jaarrekening BBC 2021 van het AGB Zele.
De gemeenteraad verleent gunstig advies bij de jaarrekening BBC 2021 van het AGB Zele.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>32. Goedkeuren van de jaarrekening NBB + het verslag van de Raad van Bestuur boekjaar 2021 van het AGB Zele en verlenen van kwijting aan de bestuurders voor hun opdracht.

De gemeenteraad keurt de jaarrekening NBB en het jaarverslag van de Raad van Bestuur van boekjaar 2021 van het AGB Zele goed en verleent kwijting aan de bestuurders voor hun opdracht.
De gemeenteraad keurt de jaarrekening NBB en het jaarverslag van de Raad van Bestuur van boekjaar 2021 van het AGB Zele goed en verleent kwijting aan de bestuurders voor hun opdracht.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>33. Goedkeuren nominatieve subsidies 2022 - derde selectie

Goedkeuring van een derde selectie nominatieve toelages voor 2022.
Goedkeuring van een derde selectie nominatieve toelages voor 2022.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>34. Vaststelling van de BBC jaarrekening 2021 deel van de Gemeente Zele

De gemeenteraad stelt het deel van de BBC jaarrekening 2021 van de gemeente Zele vast.
De gemeenteraad stelt het deel van de BBC jaarrekening 2021 van de gemeente Zele vast.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>35. Goedkeuren van het deel van de BBC jaarrekening 2021 dat de RvMW heeft vastgesteld.

De gemeenteraad keurt het deel van de BBC jaarrekening 2021 dat de RvMW heeft vastgesteld goed.
De gemeenteraad keurt het deel van de BBC jaarrekening 2021 dat de RvMW heeft vastgesteld goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>36. Goedkeuring gemeentelijk reglement voor kampvervoer

Het gemeentelijk reglement voor kampvervoer regelt de modaliteiten voor de ondersteuning aan Zeelse jeugdverenigingen bij de verplaatsing van en naar een kamplocatie.
Het gemeentelijk reglement voor kampvervoer regelt de modaliteiten voor de ondersteuning aan Zeelse jeugdverenigingen bij de verplaatsing van en naar een kamplocatie.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>37. Retributiereglement opruimen sluikstort: goedkeuren wijziging art. 3

De gemeenteraad besluit art. 3 van het retributiereglement op sluikstort aan te passen.
De gemeenteraad besluit art. 3 van het retributiereglement op sluikstort aan te passen.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>38. Advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek H.Hart Durmen

De gemeenteraad verleent advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek H.Hart Durmen.
De gemeenteraad verleent advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek H.Hart Durmen.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>39. Advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek St. Jozef en Antonius Heikant

De gemeenteraad verleent advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek St. Jozef en Antonius Heikant.
De gemeenteraad verleent advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek St. Jozef en Antonius Heikant.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>40. Advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek St. Jozef Huivelde

De gemeenteraad verleent advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek St. Jozef Huivelde
De gemeenteraad verleent advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek St. Jozef Huivelde
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>41. Advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek St. Ludgerus Centrum Zele

De gemeenteraad verleent advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek St.Ludgerus Centrum Zele
De gemeenteraad verleent advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek St.Ludgerus Centrum Zele
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>42. Advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek OLV7 Weeën Kouter Zele

De gemeenteraad verleent advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek OLV7 Weeën Kouter Zele
De gemeenteraad verleent advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek OLV7 Weeën Kouter Zele
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>43. Goedkeuren begrotingswijziging 2022/1 van de brandweerzone Oost

De gemeenteraad keurt de begrotingswijziging 2022/1 van de brandweerzone Oost goed.
De gemeenteraad keurt de begrotingswijziging 2022/1 van de brandweerzone Oost goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>44. Aanwijzing omgevingsambtenaar

De gemeenteraad keurt de aanstelling van een bijkomend omgevingsambtenaar goed.
De gemeenteraad keurt de aanstelling van een bijkomend omgevingsambtenaar goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd